BumaStemra en Sena

Afdracht (muziek)rechten

Lokale omroepen zijn evenals andere muziekgebruikers gehouden afspraken te maken met (muziek)rechtenorganisaties over de voorwaarden waaronder en tegen welke vergoeding zij gebruik mogen maken van muziek in het media-aanbod. Met de meerjarenafspraak voor de lokale omroepsector met Buma/Stemra en Sena wordt voorzien in ruime mogelijkheden voor muziekgebruik op alle relevante platforms tegen een afdracht die redelijk en billijk is en die in verhouding staat tot de afdracht van andere publieke media-instellingen.

Buma/Stemra

De NLPO heeft namens de Nederlandse lokale publieke omroepen in 2019 een nieuwe overeenkomst gesloten met Buma/Stemra voor de afdracht voor het muziekgebruik. De meerjarige overeenkomst loopt tot en met 2025 en trad met terugwerkende kracht per 2018 in werking. Bij de onderhandelingen is opgetrokken met het samenwerkings- en coördinatieorgaan van de Regionale Publieke Omroep (RPO), die ook hun contract moesten vernieuwen. Belangrijk voordeel is dat er nu een eenduidige rekenmethode voor lokale en regionale omroepen is.

Om deel te nemen aan de collectiviteitsregeling voor Buma/Stemra dient u de sublicentieovereenkomst Buma/Stemra in te vullen.

Sena

De overeenkomst met Sena wordt sinds 2017 jaarlijks met een jaar verlengd waarbij de afdracht wordt aangepast met de consumentenprijsindex. Doelstelling is om in de komende periode een meerjarige overeenkomst af te sluiten die in lijn is met de recent afgesloten overeenkomst met Buma/Stemra.

Deelname aan de collectieve diensten van de NLPO is enkel mogelijk voor aangesloten lokale publieke media-instellingen.