Zelfscan Keurmerk Nederlandse Streekomroepen

Op weg naar het keurmerk: inventariseer wat jij als lokale omroep nodig hebt

Streekomroepen die voldoen aan alle criteria van een Lokaal Toereikend Media-Aanbod komen in aanmerking voor het Keurmerk Nederlandse Streekomroepen. Gebruik de zelfscan om te bekijken hoever uw omroep is. Omroepen die een goede score behalen met de zelfscan worden benaderd door de NLPO voor het aanvragen van een keurmerkaudit door het Keurmerkinstituut.

De NLPO heeft een instrument ontwikkeld dat inzicht geeft in welke mate lokale omroepen aan de criteria van het Keurmerk voldoen. Deze zogenoemde zelfscan bestaat uit een vragen die gekoppeld zijn aan de criteria en biedt informatie over de onderdelen waar jouw omroep nog aan moet werken. Je kunt hieronder meteen beginnen.

Zelfscan

Waarom een zelfscan?

Zoals de naam al aangeeft, is de zelfscan bedoeld om omroepen ‘op weg naar het Keurmerk’ te helpen. Die weg lijkt voor veel omroepen op dit moment misschien nog lang, maar aan de hand van deze tool kom je snel te weten welke stappen je dichterbij brengen. En de omroepen die al verder zijn, kunnen de zelfscan gebruiken om te checken of ze daadwerkelijk klaar zijn om een audit van het Keurmerkinstituut aan te vragen.

 

Keurmerk Nederlandse Streekomroepen

Over het Keurmerk

Het Keurmerk Nederlandse Streekomroepen is ingegeven door het wettelijk vereiste Lokaal Toereikend Media-Aanbod (LTMA). In het convenant tussen de NLPO en de VNG is vastgelegd wat dat precies inhoudt en voor de meeste lokale omroepen betekent dit dat ze een flinke kwaliteitsslag moeten maken om hieraan te kunnen voldoen. Het vormen van een landelijk dekkend netwerk van tachtig streekomroepen is een middel om dat te bereiken. Streekomroepen die voldoen aan alle criteria van LTMA komen in aanmerking voor het keurmerk. De doelstelling van het keurmerk is het bevorderen van kwaliteit/professionaliteit, de efficiency en het productaanbod bij lokale omroepen. Het keurmerk ondersteunt dat door objectief meetbare criteria beschikbaar te stellen die onafhankelijk worden getoetst. Deze toetsingscriteria vind je hieronder.

Keurmerk versie 3.0

Per 1 mei 2024 is er een nieuwe versie van het keurmerk met aangepaste criteria. De NLPO past de criteria aan als de omstandigheden daarom vragen. Denk hierbij aan veranderingen in de sector of in nieuwe ontwikkelingen op het gebied van techniek en innovaties. Bij een nieuwe versie wordt ruggenspraak gehouden met de klankbordgroepen, commissie van bezwaar, het Keurmerkinstituut, keurmerkomroepen en andere stakeholders.

Disclaimer

Om duidelijkheid te verschaffen over de functie en de status van de zelfscan wijzen we graag op deze disclaimer. Daarin staat bijvoorbeeld dat er aan de resultaten van de zelfscan zelf geen rechten kunnen worden ontleend. De NLPO gebruikt de uit de zelfscan voortvloeiende gegevens onder meer voor het vaststellen van de stand van zaken met betrekking tot de streekvorming. Heb je vragen of opmerkingen over de zelfscan, neem dan contact op met de NLPO.

Meer informatie

De volgende belanghebbende partijen hebben meegewerkt aan het opstellen van het keurmerk: Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW), Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ), Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland (thans NLPO), Publieke lokale omroep TV Enschede FM (Thans 1Twente Enschede) en Omroepstichting ZuidWest (streekomroep voor de gemeenten Roosendaal, Bergen op Zoom en Woensdrecht).

Net als de sector zelf is ook het keurmerk onderhevig aan veranderingen. Deze worden te allen tijde voorgelegd aan en besproken met de NLPO-klankbordgroep. De sector blijft op deze manier betrokken bij de veranderingen die binnen het Keurmerk worden doorgevoerd.

De Commissie van Bezwaar behandelt de bezwaarschriften die door de streekomroepen zijn ingediend tegen een afwijzende beslissing van de NLPO met betrekking tot het verlenen of verlengen van het recht op het voeren van het keurmerk dan wel de beslissing van de NLPO om het recht op het voeren van het keurmerk in te trekken. De commissie bestaat uit Paul de Man (voorzitter, aandachtsgebied bedrijfsvoering), Marijke Geertsema (aandachtsgebied lokale overheid), Jan Kroese (aandachtsgebied journalistiek) en Marieke Boerefijn (aandachtsgebied journalistiek). Voor het aandachtsgebied legal is op dit moment een vacature.