Omroepgerichte opleidingen

Naast het bestaande trainingsaanbod voor individuele lokale omroepmedewerkers heeft de NLPO ook een uitgebreid opleidingsaanbod voor lokale (streek)omroeporganisaties. Dit helpt omroepen om zich voor te bereiden op de stelselwijziging die in 2027 in werking treedt.

De lokale omroepen kunnen kiezen uit 10 uiteenlopende modules. Een uitgebreide beschrijving van de modules vind je hieronder. De modules worden aangepast aan de behoeften van de aanvragende omroep(en), waardoor er in iedere situatie maatwerk wordt geleverd.

Goed om te weten:

  • Deelname is kosteloos, maar het aantal beschikbare plekken gelimiteerd. Een goede motivatie bij aanmelding is dus belangrijk!
  • Omroepen kunnen per jaar één module aanvragen.
  • Een aanvraag kan alleen gedaan worden door het bestuur van de omroep of de directeur-bestuurder.
  • Per module is er gemiddeld 16 tot 20 uur beschikbaar vanuit de trainer/coach die de module namens de NLPO uitvoert.

Heeft je omroep een module gekozen? Stuur je aanvraag dan naar opleidingen@nlpo.nl.

Keuzemodules

Goed bestuur

expand_more

In 2024 biedt de NLPO tientallen omroepen de mogelijkheid om aan de gang te gaan met het thema ‘goed bestuur’. Door middel van een training wordt aandacht besteed aan het belang van goed bestuur, wat het inhoudt en waarom grenzen soms lastig te bepalen zijn. Naast een aantal theoretische zaken is er ook veel aandacht voor de praktijk en het bespreken van (eigen) casussen.

De training is beschikbaar voor besturen die het onderwerp serieus willen oppakken. Dat betekent dus ook dat er niet alleen wordt gevraagd om tijd te reserveren voor de training zelf, maar ook voor de uitwerking van de opgedane kennis in de maanden na de training. Er is een beperkt aantal plekken te vergeven, toewijzing van een training wordt daarom gedaan op basis van de motivatie. Het is verder belangrijk dat het hele bestuur (of de Raad van Toezicht) aanwezig is.

In verband met de beschikbaarheid van de trainer, vinden de trainingen bij voorkeur plaats op maandag en woensdag. De training duurt ongeveer 5 uur en vind plaats bij de omroep zelf. Na de training zal er meermaals een contactmoment zijn met de NLPO om de voortgang te bespreken en te kijken waar er nog ondersteuning nodig is.

https://share-eu1.hsforms.com/19qOL5lVyS3WGSDCMKcouMg2b6vkb

Bestuurlijk samenwerken en netwerken

expand_more

Deze training biedt bestuursleden van lokale publieke omroepen de benodigde kennis en vaardigheden om effectief te besturen. Niet alleen bij samenwerking binnen de streek, maar ook bij contacten met stakeholders zoals gemeenten en gemeenschapsorganisaties.

De training, vol praktische oefeningen en casestudies, begint met een introductie over bestuurlijke netwerken. Vervolgens worden communicatietechnieken en samenwerkingsstrategieën besproken, zodat deelnemers leren hoe ze effectief met verschillende belanghebbenden kunnen communiceren en samenwerken. Ook wordt er aandacht besteed aan het opbouwen en onderhouden van waardevolle relaties en het effectief lobbyen voor de belangen van de lokale omroep.

Managen en waarderen van medewerkers

expand_more

Deze training biedt bestuursleden van lokale publieke omroepen de benodigde kennis en vaardigheden om effectief te besturen. Niet alleen bij samenwerking binnen de streek, maar ook bij contacten met stakeholders zoals gemeenten en gemeenschapsorganisaties.

De training, vol praktische oefeningen en casestudies, begint met een introductie over bestuurlijke netwerken. Vervolgens worden communicatietechnieken en samenwerkingsstrategieën besproken, zodat deelnemers leren hoe ze effectief met verschillende belanghebbenden kunnen communiceren en samenwerken. Ook wordt er aandacht besteed aan het opbouwen en onderhouden van waardevolle relaties en het effectief lobbyen voor de belangen van de lokale omroep.

Een effectief PBO

expand_more

Deze module helpt om het programmabeleid bepalende orgaan (PBO) vorm te geven en te laten groeien in hun rol. Allereerst wordt de huidige rol die het PBO van de omroep heeft bij het bepalen en toetsen van het media-aanbodbeleid geanalyseerd. Daarbij wordt onder andere nagegaan of het PBO een juiste vertegenwoordiging is van de meest voorkomende maatschappelijke, culturele en geestelijke stromingen en of deze daadwerkelijk het programmabeleid bepaalt. In het tweede deel van de module is een van de trainers aanwezig bij een vergadering van het PBO en voorziet hij vanuit daar van waardevolle feedback, zowel aan bestuursleden als leden van het PBO.

Er is ook een gevorderde variant van deze training beschikbaar. In deze variant wordt dieper ingegaan op werving, diversiteit, aansturing en continuïteit. Deze gevorderde training kan tevens worden ingezet om de fusie van PBO’s in de regio te begeleiden.

Eerste audit Keurmerk

expand_more

Deze module biedt de mogelijkheid tot een eerste audit voor het Keurmerk Nederlandse Streekomroepen. In de audit wordt je omroeporganisatie tegen het licht gehouden op het gebied van contentproductie, bestuur en governance, uitzendkanalen en langetermijnstrategie. Het Keurmerkinstituut controleert of je aan de Keurmerkcriteria voldoet. Het werken aan het behalen van het Keurmerk Nederlandse Streekomroepen maakt jouw organisatie klaar voor de toekomst en zorgt ervoor dat je aantoonbaar voldoet aan de eisen en wensen die worden gesteld aan een lokale omroep vandaag de dag. De eerste audit duurt ongeveer een dag en bij goed gevolg volgt na enkele weken de uitreiking van het Keurmerk Nederlandse Streekomroepen door de directeur-bestuurder van de NLPO.

Toelichting: Om in aanmerking te komen voor deelname aan deze module is het belangrijk dat je vooraf contact hebt gehad met de NLPO over je vorderingen om als streekomroep in aanmerking te komen voor het Keurmerk. Vraag dus pas aan nadat dit contact heeft plaatsgevonden.

Lokaal Toereikend Media-Aanbod: kanalenstrategie

expand_more

In deze training gaat de omroep aan de slag met de kanalenstrategie. Want welke kanalen heb je als lokale omroep nodig om een Lokaal Toereikend Media-Aanbod te bieden voor het hele verzorgingsgebied? Tijdens de training kan bestaande strategie worden aangescherpt, maar de module is ook uitermate geschikt voor het opstellen van een kanalenstrategie voor omroepen die willen gaan samenwerken binnen een streek.

Tijdens de training worden de verschillende doelgroepen geanalyseerd en wordt uitgewerkt met welke mix van content en kanalen de doelgroep van de omroep het beste kan worden bereikt. Daarbij is er aandacht voor de traditionele kanalen zoals radio en televisie, het vormgeven of verbeteren van de online strategie (waaronder website en social media) en mogelijke interessante nieuwe kanalen zoals nieuwsbrieven en podcasts.

De lokale omroep vernieuwt: voorbereiden op 2027

expand_more

De lokale publieke omroepen staan aan de vooravond van ingrijpende veranderingen die hun positie zullen versterken. Op 7 oktober 2023 heeft de Tweede Kamer ingestemd met de plannen van het kabinet voor een stelselwijziging van de lokale publieke omroep. Deze wijzigingen gaan in per 2026 (nieuwe wetgeving) en 2027 (inwerkingtreding). Belangrijke veranderingen zijn onder andere de vermindering van het aantal lokale omroepen en een structurele verhoging van de financiering. Hierdoor kunnen lokale omroepen hun informerende, controlerende, democratische en agenderende functies beter vervullen.

Veel omroepen zetten momenteel de eerste stappen richting deze stelselwijziging. Voor omroepen die nog geen (grote) stappen hebben gezet, biedt de NLPO een module aan waarmee de eerste stap kan worden gemaakt. Deze module behandelt op basisniveau onderwerpen als journalistieke professionalisering, de balans tussen vrijwilligers en betaalde krachten, subsidieregelingen en good governance.

Heeft je omroep al wel de eerste stap(pen) gezet? Kies dan een van de andere modules!

Journalistiek innoveren & maatschappelijke impact

expand_more

De dagelijkse nieuwsvoorziening is op orde, maar hoe zet je als lokale publieke omroep een volgende journalistieke stap? Met deze module wordt de omroep op weg geholpen met journalistieke innovatie en/of het creëren van meer maatschappelijke impact.

Op het gebied van innovatie is er aandacht voor het bereiken van andere doelgroepen, het opzetten van A/B-tests, en het investeren in diverse vertelvormen zoals nieuwsbrieven, podcasts en sociale media. Daarnaast richt deze module zich op het helpen van lokale omroepen om meer te zijn dan alleen nieuwsbrengers. Hoe betrek je burgers en lokale organisaties bij je omroep en maak je daadwerkelijk maatschappelijke impact? Onder begeleiding van een coach ga je aan de slag met het schrijven van een actieplan om een volgende stap te maken. Voor deze module dient de omroep een groep samen te stellen van maximaal vier personen die zeer frequent bij de omroep betrokken zijn.

Journalistieke samenwerking

expand_more

In deze module worden de mogelijkheden voor journalistieke samenwerkingen met publieke en commerciële partijen besproken en uitgewerkt. Dit kan bijvoorbeeld met een lokaal dagblad, hyperlocal, de regionale omroep, een videogroep, of een 112-nieuwswebsite. De module start met een online sessie waarin inspirerende voorbeelden van lokale omroepen die samenwerken worden besproken. Daarna gaat de omroep aan de slag met het samenstellen van een lijst met potentiële nieuwe samenwerkingspartners en worden de voordelen en gevaren besproken. De module eindigt met het opstellen van een stappenplan waarin een journalistieke samenwerking concreet wordt gemaakt.

Redactietraining

expand_more

De (vaste) redactie van de omroep wordt in deze module gezamenlijk getraind. Dit kan zowel met de redactie van een streekomroep als met redacties van verschillende samenwerkende omroepen in een streek. Een coach analyseert de huidige nieuwsvoorziening en gaat met de hoofdredacteur van de omroep(en) in gesprek over een verbetertraject. In het tweede deel van de training loopt de coach een dag mee op de (gezamenlijke) redactie en voorziet hij of zij de omroep(en) van praktische tips. Deze training bevat coaching bij de omroep en wordt afgestemd op de behoeftes van de redactie(s).