College van Omroepen

Ogen en oren van de aangesloten lokale omroepen

Het College van Omroepen is de ogen en oren van de aangesloten lokale omroepen bij de NLPO. De leden van het college zijn actief binnen hun omroep en vormen een afspiegeling van de sector, van kleine tot grote omroepen

Adviesorgaan

De leden van het CvO spelen naast hun formele taak als adviesorgaan ook een belangrijke rol binnen de (actuele) ontwikkelingen in onze sector. Zo maakt voorzitter Eric Horvath (Dtv) onderdeel uit van de werkgroep met vertegenwoordigers van onder andere de VNG en ministerie OCW en het Commissariaat voor de Media om de plannen van staatssecretaris Uslu voor de toekomst verder uit te werken. Flip van Willigen (1Twente) heeft op zijn beurt een belangrijke rol als lid van de stuurgroep binnen het experiment en samenwerking met de RPO en NOS rond de versterking van de lokale journalistiek.

Voor het college is de binding met de collega-omroepen van groot belang om te weten wat er speelt in de sector. Zo zal het college zelf of op aanvraag een werkbezoek brengen aan omroepen in het land.

Heb je een vraag, opmerking of idee? Of wil je college uitnodigen voor een werkbezoek? Stuur dan een mail naar: cvo@nlpo.nl

 

Leden College van Omroepen

Eric Horvath

voorzitter

Ruben Landman

Ed van Oerle

Marcel Middelveld

Flip van Willigen

Bram Wittendorp

Taakstelling

expand_more

Het College heeft op grond van de NLPO-statuten tot taak: 

 

 • de raad van bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren over beleidsmatige zaken die voor de aangeslotenen van belang zijn;
 • de raad van bestuur zijn goedkeuring of afwijzing kenbaar te maken over een door de raad van bestuur voorgestelde wijziging van de NLPO-statuten voor zover de voorgestelde wijziging het College raakt; 
 • het exclusieve recht om de eerste voordracht te doen van de leden van de raad van toezicht, met uitzondering van de voorzitter, waarvan twee leden worden voorgedragen na overleg met de partners in het publieke bestel (thans de Stichting Nederlandse Publieke Omroep en Stichting Regionale Publieke Omroep) en de vertegenwoordiging van de lagere overheid (thans de Vereniging van Nederlandse Gemeenten);
 • tenminste twee bijeenkomsten per boekjaar te laten organiseren door de NLPO voor de aangeslotenen van de NLPO; 
 • tenminste vier keer per jaar bijeen te komen voor formeel overleg;
 • voorzitterschap van de klankbordgroep. 

 

De vergaderingen van het CvO voor 2022 staan gepland op woensdag 6 april, vrijdag 24 juni, 9 september en 2 december en duren meestal +/- 2 uur. Een volledige uitwerking van de taken, bevoegdheden en voorwaarden van de functie is te vinden in het huishoudelijk reglement van het CvO.

Profiel leden College van Omroepen

expand_more

De lokale publieke omroep sector is divers. Uitgangspunt van het CvO is dan ook dat er een goede afspiegeling is van de sector; van kleine tot grote omroepen. Want afhankelijk van de grootte horen daar ook verschillende behoeften en inzichten bij. Voor een diverse samenstelling wordt er gekeken naar de begroting van de deelnemende omroepen. Er wordt gewerkt met de volgende categorieën: omzet tot 150.000 euro, omzet van 150.000 tot 500.000 euro en een omzet van 500.000 euro of meer. Het budget wordt (indien mogelijk) bepaald aan de hand van de gemiddelde jaaromzet van de omroep over de afgelopen 3 jaar. Binnen iedere categorie is er ruimte voor twee leden, die dienen te voldoen aan onderstaande profielschets.

 

Als lid van het College van Omroepen:

 

 • ben je lid van het bestuur of directeur van een aangesloten omroep;
 • heb je aantoonbare affiniteit en passie voor de lokale publieke omroepen in Nederland;
 • ben je onpartijdig en onafhankelijk. Zo ben je niet (ook) werkzaam voor een andere publieke of commerciële media-instelling, met uitzondering van andere bij de NLPO aangesloten omroepen. Ook heb je geen commerciële belangen bij partijen waarmee aangeslotenen of de NLPO samenwerkt;
 • ben je in staat structureel mee te denken en te adviseren over het beleid om te komen tot (verdere) professionalisering van de lokale (streek)omroepen in Nederland. Je denkt daarbij niet alleen aan de belangen van je eigen omroep, maar sector breed;
 • communiceer je helder en open en zoek je nadrukkelijk naar draagvlak en verbinding binnen de sector;
 • ben je beschikbaar voor een periode van (minimaal) 4 jaar en beschik je over voldoende tijd om de werkzaamheden als lid in te vullen. Het College vergadert minimaal 4 keer per jaar, maar vaker indien de leden dit wenselijk achten.

Rooster van aftreden

expand_more

Leden van het College van Omroepen worden normaal gesproken benoemd voor een periode van 4 jaar en kunnen 1 keer worden herbenoemd. Om echter een afwisselend rooster van aftreden te krijgen, dat bijdraagt aan de continuïteit van het college, is ervoor gekozen om tijdens de eerste verkiezingen (begin 2021) eenmalig met afwijkende zittingstermijnen van 3 en 5 jaar te werken.

 

Rooster van aftreden CvO inclusief overgangsperiode (vastgesteld 24 juni 2022)

Categorie* 1 1 2 2 3 3
Persoon Bram Wittendorp Marcel Middelveld Ed van Oerle Ruben Landman Flip van Willigen Eric Horvath
Datum benoeming    24-06-2022 01-01-2023 12-03-2021 12-03-2021 24-06-2022 24-06-2022
Jaar (mogelijke) herbenoeming 2026 2027 2026 2024 2026 2024
Uiterlijk jaar van aftreden 2030 2031 2030 2028 2030 2028
Totaal** 8 jaar 8 jaar 9 jaar 7 jaar 8 jaar 6 jaar

 

*     Categorie kiesgroepen
1 = vertegenwoordiging tot 150.000 euro
2 = vertegenwoordiging 150.000 – 500.000 euro
3 = vertegenwoordiging 500.000 euro en hoger

**. De afwijkende maximale termijnen van 6, 7 en 9 jaar ten opzichte van de statutair vastgelegde maximale termijn van 8 jaar, gelden alleen voor dit rooster om te voorkomen dat te veel personen tegelijkertijd aftreden. 

 

Verdeling klankbordgroepen (vastgesteld 24 juni 2022)

Categorie 1 1 2 2 3 3
Naam lid Bram Wittendorp Marcel Middelveld Ed van Oerle Ruben Landman Flip van Willigen Eric Horvath
Voorzitter CvO             X*
Voorzitter klankbordgroep Professionalisering N.t.b. Collectieve diensten N.t.b. Sectorontwikkeling

 

*     De voorzitter kan, afhankelijk van het onderwerp, bij verschillende klankbordgroepen aanschuiven

Statuten & Huishoudelijk reglement

expand_more

De statuten van de stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen vindt u in dit document: Statuten NLPO.

 

Een volledige uitwerking van de taken, bevoegdheden en voorwaarden van het CvO vindt u in het huishoudelijk reglement