College van Omroepen

Ogen en oren van de aangesloten lokale omroepen

Het College van Omroepen is de ogen en oren van de aangesloten lokale omroepen bij de NLPO. De leden van het college zijn actief binnen hun omroep en vormen een afspiegeling van de sector, van kleine tot grote omroepen

Aanmelding College van Omroepen categorie 3

Het is mogelijk om je aan te melden voor het College van Omroepen. Heb je een passie voor de lokale omroepsector en denk je graag beleidsmatig mee over de koers van de NLPO? Meld je dan aan! Er is één vacante positie voor een omroep met een omzet van meer dan 500.000 euro.

Kandidaatstelling
Als lid van het College van Omroepen (CvO) vertegenwoordig je alle omroepen en zet je je in voor de versterking van de gehele sector. Het CvO zorgt ervoor dat de inspraak van de aangesloten lokale omroepen op het beleid van de NLPO geborgd is.

Uitgangspunt van het CvO is dat er een goede afspiegeling is van de sector; van kleine tot grote omroepen. In het college zijn dan ook alle categorieën van omroepen vertegenwoordigd. Meer informatie over het CvO, zoals het huishoudelijk reglement, de profielschets en andere voorwaarden waar kandidaten aan dienen te voldoen, vind je hier onderaan op deze pagina.

Digitale stemweek
Na sluiting van de aanmeldtermijn (woensdag 12 juni) kunnen aangesloten omroepen met een omzet van meer dan 500.000 euro hun digitale stem uitbrengen op de kandidaat van hun voorkeur. Dat kan van maandag 17 juni tot en met zondag 23 juni (23:59 uur).

Presenteer jezelf!
Kandidaten die zich aanmelden wordt nadrukkelijk gevraagd om een motivatiebrief of (bij voorkeur) een filmpje aan te leveren waarin zij zichzelf presenteren. Het filmpje wordt verspreid onder de omroepen die hun stem uitbrengen. Collega-omroepen willen natuurlijk graag meer weten over de persoon die hen wil vertegenwoordigen in het college.

Uiterlijke aanmelddatum
De uiterlijke aanmelddatum is woensdag 12 juni (23:59 uur).

Heb je vragen over het aanmeldformulier of het proces? Neem dan contact op met de NLPO via (035) 820 03 83 of info@nlpo.nl.

We kijken uit naar je aanmelding!

Het aanmeldformulier vind je hier

Adviesorgaan

De leden van het CvO spelen naast hun formele taak als adviesorgaan ook een belangrijke rol binnen de (actuele) ontwikkelingen in onze sector. Zo maakt voorzitter Eric Horvath (Dtv) onderdeel uit van de werkgroep met vertegenwoordigers van onder andere de VNG en ministerie OCW en het Commissariaat voor de Media om de plannen van staatssecretaris Uslu voor de toekomst verder uit te werken. Flip van Willigen (1Twente) heeft op zijn beurt een belangrijke rol als lid van de stuurgroep binnen het experiment en samenwerking met de RPO en NOS rond de versterking van de lokale journalistiek.

Voor het college is de binding met de collega-omroepen van groot belang om te weten wat er speelt in de sector. Zo zal het college zelf of op aanvraag een werkbezoek brengen aan omroepen in het land.

Heb je een vraag, opmerking of idee? Of wil je college uitnodigen voor een werkbezoek? Stuur dan een mail naar: cvo@nlpo.nl

 

Leden College van Omroepen

Maarten van den Boom

Eric Horvath

voorzitter

Ed van Oerle

Marcel Middelveld

Flip van Willigen

Bram Wittendorp

Taakstelling

expand_more

Het College heeft op grond van de NLPO-statuten tot taak: 

 • de raad van bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren over beleidsmatige zaken die voor de aangeslotenen van belang zijn;
 • de raad van bestuur zijn goedkeuring of afwijzing kenbaar te maken over een door de raad van bestuur voorgestelde wijziging van de NLPO-statuten voor zover de voorgestelde wijziging het College raakt; 
 • het exclusieve recht om de eerste voordracht te doen van de leden van de raad van toezicht, met uitzondering van de voorzitter, waarvan twee leden worden voorgedragen na overleg met de partners in het publieke bestel (thans de Stichting Nederlandse Publieke Omroep en Stichting Regionale Publieke Omroep) en de vertegenwoordiging van de lagere overheid (thans de Vereniging van Nederlandse Gemeenten);
 • tenminste twee bijeenkomsten per boekjaar te laten organiseren door de NLPO voor de aangeslotenen van de NLPO; 
 • tenminste vier keer per jaar bijeen te komen voor formeel overleg;
 • voorzitterschap van de klankbordgroep. 

Een volledige uitwerking van de taken, bevoegdheden en voorwaarden van de functie is te vinden in het huishoudelijk reglement van het CvO, zie onderaan de pagina.

Profiel leden College van Omroepen

expand_more

De lokale publieke omroep sector is divers. Uitgangspunt van het CvO is dan ook dat er een goede afspiegeling is van de sector; van kleine tot grote omroepen. Want afhankelijk van de grootte horen daar ook verschillende behoeften en inzichten bij. Voor een diverse samenstelling wordt er gekeken naar de begroting van de deelnemende omroepen. Er wordt gewerkt met de volgende categorieën: omzet tot 150.000 euro, omzet van 150.000 tot 500.000 euro en een omzet van 500.000 euro of meer. Het budget wordt (indien mogelijk) bepaald aan de hand van de gemiddelde jaaromzet van de omroep over de afgelopen 3 jaar. Binnen iedere categorie is er ruimte voor twee leden, die dienen te voldoen aan onderstaande profielschets.

 

Als lid van het College van Omroepen:

 

 • ben je lid van het bestuur of directeur van een aangesloten omroep;
 • heb je aantoonbare affiniteit en passie voor de lokale publieke omroepen in Nederland;
 • ben je onpartijdig en onafhankelijk. Zo ben je niet (ook) werkzaam voor een andere publieke of commerciële media-instelling, met uitzondering van andere bij de NLPO aangesloten omroepen. Ook heb je geen commerciële belangen bij partijen waarmee aangeslotenen of de NLPO samenwerkt;
 • ben je in staat structureel mee te denken en te adviseren over het beleid om te komen tot (verdere) professionalisering van de lokale (streek)omroepen in Nederland. Je denkt daarbij niet alleen aan de belangen van je eigen omroep, maar sector breed;
 • communiceer je helder en open en zoek je nadrukkelijk naar draagvlak en verbinding binnen de sector;
 • ben je beschikbaar voor een periode van (minimaal) 4 jaar en beschik je over voldoende tijd om de werkzaamheden als lid in te vullen. Het College vergadert minimaal 4 keer per jaar, maar vaker indien de leden dit wenselijk achten.

Rooster van aftreden

expand_more

Leden van het College van Omroepen worden normaal gesproken benoemd voor een periode van 4 jaar en kunnen 1 keer worden herbenoemd. Om echter een afwisselend rooster van aftreden te krijgen, dat bijdraagt aan de continuïteit van het college, is ervoor gekozen om tijdens de eerste verkiezingen (begin 2021) eenmalig met afwijkende zittingstermijnen van 3 en 5 jaar te werken.

 

Rooster van aftreden CvO inclusief overgangsperiode (vastgesteld 8 april 2024)

Categorie*

1

1

2

2

3

3

Persoon

Bram Wittendorp

Marcel Middelveld

Ed van Oerle

Maarten vanden Boom

Flip van Willigen

Eric Horvath

Datum benoeming   

24-06-2022

01-01-2023

12-03-2021

08-04-2024

24-06-2022

24-06-2022

Jaar (mogelijke) herbenoeming

2026

2027

2026

2028

2026

2024

Uiterlijk jaar van aftreden

2030

2031

2030

2032

2030

2028

Totaal**

8 jaar

8 jaar

9 jaar

8 jaar

8 jaar

6 jaar

*Categorie kiesgroepen
1 = vertegenwoordiging tot 150.000 euro
2 = vertegenwoordiging 150.000 – 500.000 euro
3 = vertegenwoordiging 500.000 euro en hoger

**De afwijkende maximale termijnen van 6 en 9 jaar ten opzichte van de statutair vastgelegde maximale termijn van 8 jaar, gelden alleen voor dit rooster om te voorkomen dat te veel personen tegelijkertijd aftreden. 

Verdeling klankbordgroepen (vastgesteld 8 april 2024)

Categorie

1

1

2

2

3

3

Naam lid

Bram Wittendorp

Marcel Middelveld

Ed van Oerle

Maarten van den Boom

Flip van Willigen

Eric Horvath

Voorzitter CvO  

X*

Voorzitter klankbordgroep

Data, onderzoek en sectorbinding

Techniek en infrastructuur

N.t.b.

Journalistiek en programmabeleid

Bestuur, governance, wet- en regelgeving

*De voorzitter kan, afhankelijk van het onderwerp, bij verschillende klankbordgroepen aanschuiven

 

Statuten & Huishoudelijk reglement

expand_more

De statuten van de stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen vindt u in dit document: Statuten NLPO.

 

Een volledige uitwerking van de taken, bevoegdheden en voorwaarden van het CvO vindt u in het huishoudelijk reglement