Lokaal Toereikend Media-Aanbod (LTMA)

Lokaal Toereikend Media-Aanbod

In de Mediawet is bepaald dat de lokale omroepen een Lokaal Toereikend Media-Aanbod (LTMA) dienen te verzorgen. Tegelijkertijd is diezelfde wet niet duidelijk over wat een Lokaal Toereikend Media-Aanbod precies inhoudt. Dit terwijl de bekostiging van de lokale omroep door de gemeenten hier rechtstreeks aan gekoppeld is. NLPO heeft daarom in een convenant met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) nadere afspraken gemaakt over de algemene uitgangspunten van een LTMA en daarvoor kwaliteitscriteria vastgesteld. Er is dus vastgelegd aan welk niveau een lokale omroep minimaal moet voldoen.

Centraal in het Lokaal Toereikend Media-Aanbod staat een professioneel aangestuurde en goed zichtbare lokale omroep, functionerend in de directe woon- en leefomgeving van burgers. Deze directe woon- en leefomgeving wordt ook omgeschreven als de ‘natuurlijke habitat’. Van de lokale omroep wordt een continu aanbod verwacht van informatieve en opiniërende kwaliteitsprogramma’s op radio en tv, een actuele website met nieuws en levendige aanwezigheid op sociale media. Daarnaast wordt er gekeken naar de kwaliteit. De kwaliteitscriteria hebben onder andere betrekking op het soort content, de technische kwaliteit van de producties en uitzendingen, de distributie en het bereik. De criteria voor een LTMA zijn door de sector vastgesteld en vertaald in een keurmerk.

Om een Lokaal Toereikend Media-Aanbod aan te kunnen bieden is er een minimaal normbudget vastgesteld dat een lokale omroep nodig heeft om te kunnen voldoen aan de bijbehorende kwaliteitseisen. Dit normbudget – dat hoger ligt dan het eerder veel gecommuniceerde normbedrag per huishouden – helpt alle betrokken partijen (lokale omroep, gemeenten en rijksoverheid) om de komende jaren de juiste condities te creëren voor een relevante en levensvatbare Lokale Publieke Omroep. De vorming van streekomroepen is een middel om het LTMA in alle Nederlandse gemeenten beschikbaar en betaalbaar te maken.

Lees meer

Wat zijn de uitgangspunten van een Lokaal Toereikend Media-Aanbod (LTMA) ?

expand_more

Onder een Lokaal Toereikend Media-Aanbod (LTMA) verstaan we in ieder geval:

  • aanbod dat gericht is op de omgeving waarin mensen wonen, werken, sporten, naar school gaan, uitgaan, winkelen en gebruik maken van publieke voorzieningen;
  • voor een streek met een eigen geografische, economische en sociaal-culturele identiteit of enige mate van samenhang. Dit gebied kan de gemeentegrenzen overschrijden;
  • aanbod dat voor iedereen in de streek bereikbaar en vindbaar is;
  • aanbod dat onafhankelijk is en bijdraagt aan de lokale democratie;
  • aanbod dat beschikbaar is op alle relevante platforms. Dit betekent dat de content (audio, video, tekst en foto’s) wordt gepubliceerd op ten minste de (lineaire, digitale) radiozenders en (lineaire, digitale) televisiekanalen bij alle must-carry pakketaanbieders en via eigen internetkanalen, waaronder social media, mobiele apparaten en Over The Top televisie (OTT-TV);
  • minimaal vijf dagen per week nieuws op alle kanalen en via alle mediatypen, inclusief redactionele bereikbaarheid van 24 uur per dag en zeven dagen per week bij calamiteiten.

Naast de inhoudelijke criteria voor het aanbod zijn er ook criteria voor de bedrijfsvoering en organisatie:

  • het aanbod komt tot stand door een professionele bedrijfsvoering;
  • er is sprake van een optimale kruisbestuiving tussen professionals en vrijwilligers, dan wel betaalde en onbetaalde krachten.

Ondersteunende documenten

expand_more