Beleidsevaluatieonderzoek streekomroepvorming

Voortgang van de streekomroepvorming

Tijdens de conferentie Het Verhaal van Lokaal (november 2021) zijn de resultaten gepresenteerd van het onderzoek naar de voortgang van de streekomroepvorming. 

Streekomroepvorming is een middel om lokale omroepen te professionaliseren, met als doel de realisatie van een Lokaal Toereikend Media-Aanbod (LTMA). In overleg met de VNG, het ministerie van OCW en de lokale stakeholders hebben de lokale omroepen in de periode 2016- 2017 een landkaart opgesteld die leidend is bij de geleidelijke omvorming van de huidige ongeveer 240 individuele omroepen naar ongeveer 80 gefuseerde of samenwerkende lokale ‘streekomroepen’. De NLPO ondersteunt en coördineert de vorming van streekomroepen, om zo de kwaliteit en professionaliteit van de lokale journalistiek verder te ontwikkelen.

Stand van zaken

Om meer inzicht te verkrijgen in de voortgang van de streekomroepvorming heeft de KWINK groep in opdracht van de NLPO een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar de voortgang van het proces. Voor het onderzoek heeft de KWINK groep onder andere gesprekken gevoerd met gemeenten, het Commissariaat voor de Media, de VNG en het ministerie van OCW. Ook zijn de lokale omroepen betrokken bij dit onderzoek en zijn casussen bestudeerd.

 

Conclusies en aanbevelingen

Enkele conclusies uit het rapport:

 • Streekomroepvorming draagt bij aan het haalbaar en betaalbaar maken van een LTMA, maar is niet voldoende: grootste knelpunt voor verzorgen LTMA is gebrek aan (uitzicht op) financiering.
 • Betrokkenheid gemeenten veelal beperkt; rol NLPO in begin sterk sturend op fusie.
 • Vormgeving van streekomroepen kan op verschillende manieren maar doel blijft zelfde.
 • 31 van de oorspronkelijk geschetste 77 streekomroepen is reeds gerealiseerd. 
 • Factoren van invloed op succes: financiering, gelijkwaardigheid lokale omroepen, beeldvorming, bestuur, betaalde medewerkers en vrijwilligers, aantal omroepen en gemeenten in een streek, grootte en samenstelling van de streek, lokale identiteiten, wet- en regelgeving.

Er worden door de onderzoekers ook aanbevelingen gedaan:

 • Werk aan gezamenlijk beeld over meerwaarde lokale omroepen en streekomroepvorming bij alle stakeholders
 • Zorg voor duurzame oplossingen, incl. aanpassingen in wet- en regelgeving, voor de structurele problematiek
 • Werk aan andere financiering voor lokale omroepen
 • Onderzoek of er nog andere manieren zijn om de kwaliteitsdoelstellingen en het LTMA te behalen.
 • Zet in op meer betrokkenheid van gemeenten bij mediabeleid
 • NLPO: Zet nog actiever in op kennisborging en ambassadeursfunctie van lokale omroepen naar landelijke partijen

 

Het gehele rapport leest u hier