Financieel gezonde omroep

Normbegroting streekomroep

De Mediawet 2008 art. 2.170b regelt dat lokale publieke omroepen een Lokaal Toereikend Media‐Aanbod (LTMA) verzorgen. Maar de wet is niet duidelijk over wat het begrip ‘toereikend’ precies inhoudt. NLPO heeft daarom in een convenant met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) nadere afspraken gemaakt over de algemene uitgangspunten van een LTMA en daarvoor kwaliteitscriteria vastgesteld. Er is dus vastgelegd aan welk niveau een lokale omroep minimaal moet voldoen. Het vormen van een streekomroep kan een belangrijke bijdrage leveren aan het behalen van dat niveau.

Het doel is dat in 2027 alle huidige 250 lokale omroepen getransformeerd zullen zijn tot ongeveer 80 streekomroepen. Om inzicht te geven in wat een streekomroep kost heeft de NLPO in 2016-2017 onderzoek verricht naar de kosten die een streekomroep gemiddeld zal moeten maken. De normbegroting gaat daarbij uit van een sobere maar doelmatige streekomroep die voldoet aan de eisen van een LTMA. In het onderzoek zijn voor alle kwaliteitscriteria normen, of minimaal indicatoren of parameters, vastgesteld. Daarbij is gebruik gemaakt van de jaarrekeningen van verschillende lokale omroepen. Er is gekeken naar onder andere personeelskosten, huisvestingslasten, kosten voor techniek en uitzendingen (waaronder afdracht van auteursrechten) en toegang tot de netwerken van pakketaanbieders zoals bijvoorbeeld Ziggo en KPN. Daarnaast is rekening gehouden met inkomsten uit reclame- en sponsoring, evenals met de verkoop van programmamateriaal en besparingen door collectieve inkoop van diensten.

De normbegroting van de NLPO heeft aan de ene kant een financiële doelstelling. Het relateert aan de gemeentelijke zorgplicht voor de bekostiging van de lokale omroep op basis van de Mediawet 2008. Die bekostiging betreft een vergoeding van de kosten die rechtstreeks verband houden met het verzorgen van de lokale publieke omroepdienst, voor zover die kosten niet op andere wijze zijn gedekt, op zodanige wijze dat op lokaal niveau in een Toereikend Media-Aanbod kan worden voorzien en continuïteit van bekostiging is gewaarborgd. Daarnaast is er een juridische doelstelling. Het werken met een normbegroting vergroot de rechtsgelijkheid voor burgers. Elke burger, ongeacht in welke gemeente of streek, heeft in gelijke omstandigheden aanspraak op een kwalitatief gelijkwaardig lokaal media-aanbod.

De normbegroting is niet taakstellend voor gemeenten. Echter, de gebleken gemiddelde kosten laten wel zien wat gebruikelijk is voor een streekomroep om een LTMA te verzorgen. Voor (samenwerkende) omroepen die te maken hebben met gemeenten die vasthouden aan een te lage bekostiging kunnen de uitkomsten van het onderzoek behulpzaam zijn om die gemeenten ervan te overtuigen dat de reële kosten van de verzorging van een LTMA veel hoger liggen. 

 

NLPO normbegroting streekomroep met accountantsverklaring

 

Op www.delokaleomroepinkaart.nl is te zien wat het zou betekenen als streekomroepen een basisbekostiging vanuit het rijk zouden krijgen. Klik daarvoor door naar de kaart ‘bekostiging’ en klik door naar de kaart ‘Spreiding bekostiging voor de streekomroep, incl. vaste basisbekostiging (+€30M totaal)’. Klik vervolgens op ‘incl. basisbekostiging’ en zie het verschil tussen met en zonder basisbekostiging vanuit de Rijksoverheid.