Over de NLPO

Het samenwerkings- en coƶrdinatieorgaan voor de lokale publieke omroep in Nederland

Onze missie is gericht op een onafhankelijke lokale publieke omroep, die de lokale democratie versterkt en mensen stimuleert actief bij te dragen aan de gemeenschap. Wij ondersteunen lokale publieke omroepen op diverse terreinen om de sector verder te professionaliseren en om de kwaliteit van de producties van lokale omroepen te verbeteren.

Downloads

De strategische koers van de NLPO

We presenteren de bouwstenen voor een toekomstvisie en de speerpunten voor de periode 2023-2027. Bovendien schetsen we hoe we vorm gaan geven aan de nieuwe uitdagingen en wat er nodig is om de lokale omroep de komende periode zo goed mogelijk te ondersteunen.

Dit alles lees je in onze:

Organisatiestructuur

Interne organisatie

 

De Raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid en het functioneren van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken bij de NLPO. De Raad van toezicht oefent deze taak uit door onder meer het interne beleid van de directeur van de NLPO te monitoren aan de hand van de jaarlijkse risicoanalyse en rapportages. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van toezicht zich uitsluitend op het gemeenschappelijke belang van de lokale publieke media-instellingen.

 

Het is van belang dat de NLPO en de lokale omroepen nauw op elkaar aangesloten zijn en blijven. Om de vele ontwikkelingen in de sector te accommoderen, zijn een College van Omroepen en klankbordgroepen binnen de stichting ingericht, waarmee de borging van de invloed van de lokale omroepen op (de uitvoering van) het beleid van de NLPO is verstevigd. Daardoor zijn we goed in staat om vanuit draagvlak bruggen te slaan tussen de omroepen, maar ook tussen omroepen en samenleving, inclusief de andere lagen binnen het publieke bestel.

 

Heb je een vraag of wil je meer informatie?