Klankbordgroepen

Adviseren

De klankbordgroepen maken de noodzakelijke aansluiting met de dagelijkse praktijk. De groepen bestaan uit verschillende lagen omroepmedewerkers die de NLPO voeden op basis van expertise en ervaring. De klankbordgroepen kijken mee, denken mee en volgen de ontwikkelingen binnen de diverse domeinen op de voet. Dit alles met als doel om het College van Omroepen – binnen de NLPO actief als vertegenwoordiging van de lokale omroepen – en de Raad van Bestuur van de NLPO te adviseren over het beleid op lange termijn en de jaarlijkse prioriteitstelling ten behoeve van het jaarplan. Om tot deze adviezen te kunnen komen worden de klankbordgroepen gevoed en ondersteund door het bureau van de NLPO. Tevens kan een klankbordgroep zich laten bijstaan door externe deskundigen en op deelgebieden werkgroepen in het leven roepen.

Vernieuwing 2024

Hoewel de bestaande klankbordgroepen regelmatig hebben geleid tot zeer waardevolle inbreng op het beleid van de NLPO, is gedurende 2023 vastgesteld dat de groepen niet aansluiten op de speerpunten uit het (meerjaren)beleidsplan waar de NLPO sinds januari 2023 mee werkt. Ook bleek uit de namen van de verschillende groepen niet altijd voldoende over welke onderwerpen een klankbordgroep zich zou moeten buigen (of niet). Daarom heeft het NLPO-bureau, in nadrukkelijke samenspraak met het College van Omroepen, een viertal nieuwe klankbordgroepen samengesteld die beter aansluiten bij de dagelijkse praktijk waar de NLPO en aangesloten omroepen mee te maken hebben. De thema’s van de 4 klankbordgroepen vind je onderaan deze pagina. De bijbehorende speerpunten worden nader toegelicht in het jaarplan.

Je kon jezelf tot en met zondag 28 januari 2024 aanmelden als kandidaat voor een van onze 4 nieuwe klankbordgroepen. Met de vernieuwde klankbordgroepen nemen we afscheid van de vorige groepen die precies drie jaar actief waren (2021-2023).

Samenstelling

In iedere klankbordgroep is er plek voor 8 deelnemers. Iedere omroep mag één vertegenwoordiger afvaardigen voor een van de klankbordgroepen. Hierdoor krijgen in totaal 32 omroepen een kans om iemand af te vaardigen. Belangrijk uitgangspunt bij de definitieve selectie is dat alle niveaus in de sector vertegenwoordigd zijn. Want bij verschillende niveaus horen ook verschillende wensen en inzichten. Er wordt daarom door het College van Omroepen bij de samenstelling onder meer gekeken naar de begroting van de betreffende omroep en het profiel van de kandidaat. De samenstelling van de vernieuwde klankbordgroepen wordt uiterlijk maandag 12 februari bekendgemaakt. Deelnemers aan een klankbordgroep dienen kennis te hebben genomen van het huishoudelijk reglement.

1. Journalistiek en programmabeleid

expand_more

Aandachtsgebieden klankbordgroep:

Hieronder valt ten minste: een visie op LTMA, opleidingen, professionalisering van het PBO, een inhoudelijke visie op de uitbreiding van het dienstenportfolio en een inhoudelijke visie op samenwerking binnen het publieke bestel en nieuwe partners.

Deze klankbordgroep raakt met name de speerpunten:
2. Versterking programma voor deskundigheidsbevordering en talentontwikkeling
6. Beter bereik en nieuwe doelgroepen
7. Samenwerking binnen het publieke bestel (inhoudelijk)
8. Nieuwe partners
11. Uitbreiding collectieve dienstenportfolio (inhoudelijk)

Het jongerenpanel waar het NLPO-bureau momenteel aan werkt wordt een werkgroep binnen deze klankbordgroep.

Voor deze klankbordgroep kunnen zich aanmelden:

(hoofd/eind)redacteuren en PBO-voorzitters

Begeleiding vanuit het College van Omroepen en het NLPO-bureau:

Ruben Landman (CvO) en Rob Freijssen (NLPO)

2. Bestuur, governance, wet- en regelgeving

expand_more

Aandachtsgebieden klankbordgroep:

Hieronder valt ten minste: een visie op de sectorontwikkeling (waaronder de wijziging wetgeving), vrijwilligersbeleid, governance en een bestuurlijke visie op samenwerking binnen het publieke bestel en nieuwe partners.

Deze klankbordgroep raakt met name de speerpunten:
1. Wijziging wetgeving, procedures en regelgeving
3. Kwaliteitsimpuls vrijwillige inzet
4. Kwaliteitsimpuls good governance
7. Samenwerking binnen het publieke bestel (bestuurlijk)

Voor deze klankbordgroep kunnen zich aanmelden:

directeuren en actieve bestuursleden

Begeleiding vanuit het College van Omroepen en het NLPO-bureau:

Flip van Willigen (CvO) en Bas Booister (NLPO)

3. Data, onderzoek en sectorbinding 

expand_more

Aandachtsgebieden klankbordgroep:

Hieronder valt ten minste: NLPO dashboard (bereikstool), sectoronderzoek, sectorbinding (hoe gaat de NLPO om met haar aangeslotenen), visie op het bereik van nieuwe doelgroepen en gezamenlijk profileren als derde laag van het publieke bestel.

Deze klankbordgroep raakt met name de speerpunten:
6. Beter bereik en nieuwe doelgroepen
9. Interactie, participatie en binding
10. Onderzoek, data en kennis

Voor deze klankbordgroep kunnen zich aanmelden:

actieve bestuursleden en medewerkers

Begeleiding vanuit het College van Omroepen en het NLPO-bureau:

Bram Wittendorp (CvO) en Kevin Kromhout (NLPO)

4. Techniek en infrastructuur

expand_more

Aandachtsgebieden klankbordgroep:

Hieronder valt ten minste: een technische én bestuurlijke visie op de verschillende technische en infrastructurele mogelijkheden van lokale omroepen om hun publiek te bereiken.

Deze klankbordgroep raakt met name de speerpunten:
1. Wijziging wetgeving, procedures en regelgeving (technisch)
5. Toekomstbestendige digitale infrastructuur
6. Beter bereik en nieuwe doelgroepen (technisch)
7. Samenwerking binnen het publieke bestel (technisch)
11. uitbreiding collectieve dienstenportfolio (technisch en bestuurlijk)

Voor deze klankbordgroep kunnen zich aanmelden:

actieve bestuursleden en technische medewerkers

Begeleiding vanuit het College van Omroepen en het NLPO-bureau:

Marcel Middelveld (CvO) en Michael Wesselink (NLPO)