Streekomroepvorming

Samenwerking in streekverband

Niet langer vormen de lijnen op de bestuurlijke kaart de grens van een lokale omroep, maar de ‘natuurlijke habitat’ van de burger: de sociaal-culturele en economische omgeving waarin iemand woont, leeft, werkt en recreëert. Het verzorgingsgebied van de streekomroep sluit daar naadloos op aan, zonder af te dingen op de lokale kwaliteit en bereik.

LTMA

Realisatie Lokaal Toereikend Media-Aanbod is het doel

In overleg met de VNG, het ministerie van OCW en de lokale stakeholders hebben de lokale omroepen in de periode 2016- 2017 een landkaart opgesteld die leidend is bij de geleidelijke omvorming van de huidige circa 230 (per 1-1-2022) individuele omroepen naar ongeveer 80 gefuseerde of samenwerkende lokale ‘streekomroepen’ met een verzorgingsgebied van gemiddeld iets meer dan 200.000 inwoners.

De streekomroepvorming is een middel om lokale omroepen te professionaliseren met als doel de realisatie van een Lokaal Toereikend Media-Aanbod (LTMA). De NLPO ondersteunt en coördineert de vorming van streekomroepen, om zo de kwaliteit en professionaliteit van de lokale journalistiek verder te ontwikkelen.

Lees meer over het LTMA op deze pagina.

 

Voordelen

Voordelen van streekomroepvorming

De schaalvergroting heeft belangrijke voordelen: door samen te werken kunnen lokale omroepen voor meerdere gemeenten het media-aanbod verzorgen. Daarmee wordt het afzetgebied vergroot, de journalistieke kwaliteit versterkt en de financiële armslag verbeterd. Door zich te richten op de streek in plaats van een enkele gemeente kunnen omroepen meer continuïteit en professionaliteit bieden dan de huidige 230 versnipperde (kleinschalige) initiatieven. Zo kan meer geld vrijgemaakt worden voor het maken van lokale content.

Samenwerking of fusie maakt het bovendien makkelijker om betaalde professionele coördinatie en ondersteuning te regelen. Het verweven van de algemene organisatie en het bundelen van voorzieningen, technische faciliteiten en nieuwsredacties van de omroepen levert financiële armslag. Er kan met professionelere apparatuur worden gewerkt die meer mogelijkheden biedt en efficiënter kan worden benut. Programma’s kunnen worden uitgewisseld of samen gemaakt. De scholing van medewerkers kan worden gecombineerd en er kan voor elkaar worden ingesprongen als er mensen uitvallen.

De lokale omroep in kaart

Interactieve streekomroepkaart

Eind 2021 heeft de NLPO een interactieve streekomroepkaart gelanceerd. Daarop is te zien hoeveel lokale omroepen er in Nederland zijn, welke samenwerkingen er zijn ontstaan en wat een goede basisbekostiging voor de streekomroepen zou betekenen. De interactieve streekkaart wordt maandelijks geactualiseerd.

Neem zelf een kijkje op www.delokaleomroepinkaart.nl

onderzoek

Beleidsevaluatieonderzoek streekomroepvorming

Om meer inzicht te verkrijgen in de voortgang van de streekomroepvorming heeft de KWINK groep in opdracht van de NLPO in de zomer van 2021 een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar de voortgang van het proces. Voor het onderzoek heeft de KWINK groep onder andere gesprekken gevoerd met gemeenten, het Commissariaat voor de Media, de VNG en het ministerie van OCW. Ook zijn de lokale omroepen betrokken bij dit onderzoek en zijn casussen bestudeerd.

Lees meer over dit onderzoek op deze pagina

Hoe zijn de streekomroepen tot stand gekomen?

expand_more

Hieronder vind je de documenten die aan de basis stonden van de huidige ontwikkelingen binnen de lokale omroepsector, o.a. om te komen tot streekomroepen.

OLON Visieplan 2012

Vernieuwingsconvenant gemeenten en lokale omroepen VNG OLON 5-6-2012

Uitwerking convenant VNG OLON 2013

Kamerbrief over toekomst van het publieke mediabestel 2014

Vernieuwingsconvenant gemeenten en lokale omroepen 2015-2018

Hieronder vind je informatie over de (wijzigingen in) indeling streekomroepen.

Advies Change Board NLPO inzake streekindeling 2016

NLPO Onderbouwing advies Change Board 2017

Informatiefilm vorming streekomroepen

Welke hulpdocumenten zijn er beschikbaar?

expand_more

De hieronder te downloaden documenten kunnen bij de vorming van een streekomroep worden gebruikt. Het zijn richtinggevende documenten die door de streekomroep in oprichting aangepast kunnen worden. Het bedrijfsplan is een voorzet die op verschillende plaatsen in het land goed heeft gewerkt en steun heeft gekregen bij de diverse gemeenten, partners en stakeholders.

Het stappenplan volgt het principe van ‘projectmatig werken’, waarbij een bepaalde volgorde wordt aangehouden. Lees eerst het stappenplan door en zie welke onderwerpen tijdens de verschillende fases besproken dienen te worden. Belangrijk advies is om niet direct over ‘wie, wat, waar en op welk moment’ te praten voordat je met elkaar hebt afgesproken wat het uiteindelijke doel is. Direct beginnen over ‘welke studio gebruikt gaat worden’ of ‘wie de eindredacteur wordt’ is dus niet verstandig.

Ondersteunende documenten

NLPO plan van aanpak vorming streekomroep

VNG ledenbrief lokale-omroepvernieuwing juli 2016

Formats

Model projectbestanden streekomroepvorming

Dit pakket bevat:

1. Model Startnotitie vorming streekomroep
1a. Bijlage verschillende vormen van samenwerking
2. Model Projectopdracht vorming streekomroep
3. Model Bedrijfsplan Streekomroep
4. Model Stappenplan streekomroep uitgebreid

Wanneer verwerkt de NLPO een wijziging to streekomroep in haar administratie?

expand_more

De NLPO volgt de aanwijzingsbesluiten van het Commissariaat voor de Media (CvdM). Alleen afschriften van (wijzigingen) van een aanwijzing kunnen door de NLPO in de (financiële) administratie worden verwerkt.

In het proces rond vorming van streekomroepen komt het nu voor dat omroepen informeel al gefuseerd zijn maar dat het besluit tot aanwijzing door het CvdM nog niet is genomen.De nieuwe omroep werkt al onder de nieuwe naam, verzorgt een centraal programma voor het nieuwe uitzendgebied en heeft voor haar gevoel alles geregeld om dit ook administratief over te dragen. Maar het belangrijkste ontbreekt: een nieuw formeel aanwijzingsbesluit van het CvdM. In dat geval volgt de NLPO altijd het CvdM, wat betekent dat de NLPO de wijziging tot streekomroep administratief nog niet kan verwerken. Dat betekent ook dat de afgenomen diensten (lidmaatschap, Buma/Stemra, Sena, NOS, etc.) op naam blijven staan van de oude omroepen. Daarnaast blijven zij ook juridisch verantwoordelijk totdat de nieuwe aanwijzing een feit is en moeten zij bereikbaar blijven voor zowel het CvdM als de NLPO.

Wel kan de NLPO de nieuwe streekomroep opnemen in de administratie en deze koppelen aan de oude omroepen. Ook kan het postadres van de oude omroep gewijzigd worden in het postadres van de streekomroep zodat de facturen en post wel naar dit adres worden gestuurd.

Let op: helaas kan het soms maanden duren voordat een nieuwe aanwijzing is verstrekt. Als de oude omroep zichzelf opheft voordat de nieuwe omroep formeel is aangewezen, kan er niet meer worden uitgezonden in de betreffende gemeente totdat de nieuwe aanwijzing een feit is!