Overzicht subsidieregelingen

Informatief
link
URL
category Kenniscentrum
edit_note 21 april 2024
info
Er zijn tal van fondsen voor de ondersteuning van onder andere de lokale publieke omroep. Op deze pagina vind je een overzicht.

Uitgelicht:

Fonds BJP: Bereik je doelgroep met jouw journalistieke onderzoek.
Wil jij ook je journalistieke onderzoek of publicatie bij een specifieke doelgroep onder de aandacht brengen? Heb je een goed uitgedacht plan hoe je die doelgroep kunt bereiken? Meld je dan uiterlijk maandag 10 juni aan voor de nieuwe ronde Bereik je doelgroep met jouw journalistieke onderzoek. Wil je eerst nog even sparren of weten of jouw project in aanmerking komt? Meld je dan aan voor het online spreekuur op maandag 27 mei.


Neem voor je een aanvraag doet altijd eerst contact op met de desbetreffende persoon die een subsidieregeling onder zijn of haar hoede heeft. Maak jouw idee kenbaar, vraag naar de voorwaarden en vraag of jouw plan hieronder valt. Lees ook onderstaande tips goed door voor je de aanvraag doet.

Tips voor het aanvragen van een fonds

expand_more

Hoe kom je als lokale journalist aan namen van fondsen? Als je lokale tentoonstellingen, evenementen en festivals bezoekt, dan staat vaak aangegeven door welke organisaties dit mogelijk gemaakt is. In de programmaboekjes staan vaak de fondsen vermeld die subsidies hebben verstrekt. Deze kun jij als lokale omroep ook benaderen. Ook kun je (betaald) lid worden van fondswervingonline.nl voor een overzicht van meer dan 4500 fondsen, subsidies en beurzen.

 

Kies een geschikt onderwerp of thema. Kijk welk fonds daar het beste bij in aanmerking komt. Neem de voorwaarden en criteria goed door. Lees op de website van het geselecteerde fonds ook het meest recente jaarverslag. Daarin staat vaak info (gehonoreerde projecten, bedragen, projectplannen) die vaak van belang kan zijn voor jouw aanvraag.

 

Een gemotiveerde en complete aanvraag bestaat uit begeleidende brief, projectplan, dekking en begroting, statuten van de omroep en een KVK-uitreksel. Dien de aanvraag op tijd in. Verschillende besturen/ adviseurs van fondsen vergaderen twee of vier keer per jaar. Neem de tijd en plan vooruit.

 

Bij een goede fondaanvraag behoort altijd doelgroep en noodzaak. Wat is de reden dat een lokale omroep een project wil uitvoeren? Geef aan welk probleem of gemis u signaleert of dat er een bijzondere gelegenheid zich voordoet. Ook agenda journalistiek kan een goede aanleiding zijn om een project op te starten. Denk en plan vooruit.

 

Beschrijf de inhoud van het project; welke activiteiten en welk doel wil je realiseren met een project? Gebruik geen fondsen- en of sponsorterminologie in jouw projectplan. Wees creatief en onderscheidend in taal en zinsbouw. Benoem ook de tijdsplanning; wanneer begint het project en hoe lang duurt het? Fondsen geven aan dat projecten pas mogen starten als de financiering rond is.

 

Bij ieder project hoort een inschatting van de kosten; een begroting. Zo’n begroting kent een heldere structuur met verschillende posten: research, voorbereiding, reiskosten, kantoorkosten, onvoorzien, verzekeringen, sejour kosten en uitvoeringskosten. Journalisten zijn in principe vrijgesteld van BTW maar producenten weer niet. Een stichting kan altijd BTW opvoeren. Let wel dat het project 21% duurder uitvalt en dus ook 21% meer subsidie moet komen. Fondsen kennen geen BTW. Een fonds telt eenmalig een bedrag uit. Houdt zoveel mogelijk het dagtarief van de NVJ aan voor de werkzaamheden. Probeer de kosten in de begroting zoveel mogelijk te specificeren.

 

Het dekkingsplan bestaat vaak uit meerdere fondsen waar subsidie kan worden aangevraagd. Kijk bij de fondsen naar het beschikbare budget. In jaarverslagen van de afzonderlijke fondsen staan vaak de bedragen vermeld. Overvraag niet in de begroting maar ondervraag ook niet. De bedragen die je opvoert in de begroting en die van de dekking moeten identiek zijn. Controleer voordat een aanvrage de deur uitgaat nog eens goed de cijfers.

 

Fondsen financieren een project bij voorkeur nooit volledig. Dat betekent per project ook geld aanvragen bij andere financiers en geef in de dekking van de begroting aan welke dat zijn. Mocht je zeker weten dat een fonds subsidie toezegt, dan kun je in de begroting achter dit fonds het woordje toekenning zetten. Dan willen andere fondsen die je gaat aanschrijven vaak niet achterblijven.

Overzicht Landelijke en Europese regelingen

Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SvdJ)

expand_more

De meeste regelingen van het svdj kennen een vaste aanvraagperiode, en sommige kunnen doorlopend worden aangevraagd. De regelingen richten zich onder andere op de professionalisering van lokale publieke omroepen, innovatie en het opzetten of uitbreiden van onderzoeksredacties.

Ga naar de website van de SvdJ voor een actueel overzicht van de subsidieregelingen.

Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten

expand_more

Het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten (Fonds BJP) steunt journalisten die content maken die veel tijd kosten en die zonder financiële hulp niet gemaakt kunnen worden. Een voorbeeld is de Uitvoeringssubsidie. Een subsidie kan worden aangevraagd via dit formulier. Ook ondersteunt het fonds lokale journalisten met de Regeling Vervangende Kracht (juni 2022). Deze regeling bied je de mogelijkheid aan diepgravende onderzoeksprojecten te werken terwijl een vervanger je dagelijkse werkzaamheden tijdelijk overneemt. Voor meer informatie over deze regeling: https://fondsbjp.nl/2022/06/nieuwe-pilot-voor-regionale-journalisten-in-loondienst-regeling-vervangende-kracht.

 

Recent (4 september 2023) lanceerde het fonds ook een zogenaamd subsidie dossier. Lokale journalisten kunnen dan in maximaal zes maanden een bepaald onderwerp in hun regio uitdiepen. Het gaat om verdiepende verslaggeving waarbij lokale journalisten over een onderwerp of thema meerdere publicaties gaan uitwerken. Lokale omroepen die geïnteresseerd zijn in deze subsidie kunnen een bericht sturen naar: regio@fondsbjp.nl.

 

Tip: Heb je als redacteur of verslaggever vragen over de financiering van een journalistiek project? Of wil je even sparren op een idee voor een journalistieke reportage of serie? Elke maand houdt het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten een online spreekuur. Via een link op de site van het fonds reserveer je 15 minuten om te pitchen of vragen te stellen aan een adviseur van het fonds. Maak er gebruik van!

Bekijk alle subsidies van het Fonds hier.

JOURNALISMFUND.EU

expand_more

Dit fonds zetelt in Brussel en steunt onafhankelijke grensoverschrijdende (onderzoeks-)journalistiek. Het fonds geeft subsidies aan tal van maatschappelijke onderwerpen. Bijzonder is ook de inzet van mentoren: wil je als redactie of als lokale journalist professionele ondersteuning dan kan je een beroep dit op dit fonds. Maar ook lokale omroepen in het grensgebied kunnen overwegen samenwerkingsverbanden aan te gaan.

 

Journalismfund.eu roept lokale media op om aanvragen in te dienen voor projecten die gericht zijn op het opbouwen van onafhankelijkheid, veerkracht en duurzaamheid van lokale media. De subsidie is bedoeld voor lokale en regionale media die het publiek in deze regio’s willen dienen en die moeite hebben om de lokale bevolking te bereiken en te voorzien van betrouwbare, diverse en onafhankelijke journalistiek. De subsidie is gericht op het ondersteunen van lokale media die kampen met zogenaamde  “nieuwswoestijnen” waar de toegang tot informatie aanzienlijk is verminderd en waar lokale en regionale media geen betrouwbare of onafhankelijke journalistiek kunnen leveren. Meer informatie vind je op www.journalismfund.eu.

Stichting Democratie en Media

expand_more

Een interessant fonds is Stichting Democratie en Media (SDM). Dit fonds biedt financiele ondersteuning van initiatieven en organisaties die een bijdrage leveren aan een sterke, integere en inclusieve democratische rechtsstaat. Een van de doelstelling van dit fonds is het bevorderen van kritische, onafhankelijke media.

 

Specifiek: waarheidsvinding en media innovatie. Stichting Democratie en Media werkt op dit moment aan de uitwerking van een nieuwe strategie maar blijft open staan voor goede ideeen die bijdragen aan onafhankelijke media. Het gemiddeld bedrag per project schommelt rond de 15.000 euro. Per jaar keert het fonds circa €2.697,938,- uit aan projecten. Lokale omroepen uit heel Nederland kunnen met een mooi projectvoorstel die voldoet aan de criteria en voorwaarden van SDM een bijdrage krijgen. Aanvragen kunnen elk gewenst moment plaatsvinden en het hele jaar door.

 

Voor nadere informatie: Stichting Democratie en Media – Omdat onze democratische rechtsstaat en vrije pers nooit vanzelfsprekend zijn. (sdm.nl)

Google News Initiative

expand_more

Van internationale nieuwsredacties tot lokale redactiekamers. Dit fonds wil de praktijk van digitale journalistiek bevorderen en biedt hulp aan nieuwsredacties die over weinig middelen beschikken om boeiende verhalen te vinden en te brengen door middel van digitale tools, training en hulpmiddelen. Budget 150.000 euro. www.fondswervingonline.nl/nieuws/super-interessante-internationale-subsidie-voor-journalisten-en-mediabedrijven.

Wouter Keller Fonds

expand_more

De Wouter Keller Stichting ondersteunt onconventionele visies met name op het gebied van politiek, milieu, energie en zorg. Kritisch denken wordt bevorderd door het stimuleren van meningsvorming en debat. Het fonds richt zich hierbij op kritische onderzoeksjournalisten. De komende jaren zal jaarlijks € 100.000,- euro aan donaties worden uitgekeerd. Per aanvrage is maximaal €25.000,- beschikbaar. De indien termijn is doorlopend. Voor meer informatie: wkeller@argtitek.nl

Regeling Herdenkingsjaar Slavernijverleden

expand_more

Lokale omroepen die aandacht willen besteden aan het vaderlandse slavernijverleden kunnen een beroep doen op deze regeling. Financieel ondersteunen van cultuurparticipatieve en cultuureducatieve activiteiten die gerelateerd zijn aan het herdenken en vieren van de afschaffing van de slavernij in het Koninkrijk der Nederlanden. De regeling heeft als doel om de kennis en het bewustzijn over het slavernijverleden en de doorwerking daarvan naar het heden te vergroten. De subsidie is beschikbaar voor culturele instellingen, instellingen in het sociaal domein, professionals en cultuurmakers. Indienen van plannen kan van januari 2023 tot mei 2024. Deze regeling valt onder Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie, gevestigd in Utrecht Zie: www.cultuurparticipatie.nl of mail voor nadere informatie over deze regeling: info@cultuurparticipatie.nl.

Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Levenseinde

expand_more

Het NVVE Fonds (Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Levenseinde) roept journalisten op voor journalistiek onderzoek die bijdragen aan meer kennis over het zelfgekozen levenseinde in Nederland. Doel is om de wetgeving rond euthanasie te verbeteren. Lokale journalisten met een goed plan kunnen subsidie aanvragen bij het NVVE Fonds bijvoorbeeld met een filmplan/ scenario. Voor meer informatie: raadpleeg de website.

Subsidie voor de opleiding van medewerkers (STAP)

expand_more

Iedereen in Nederland die regie wil nemen over zijn eigen loopbaan en zich wil ontwikkelen, kan vanaf 1 maart 2022 aanspraak maken op een STAP-budget van maximaal 1.000 euro per jaar. Dit budget voor een scholingsactiviteit kan bij UWV worden aangevraagd. STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarkt Positie en is een publieke tegemoetkoming voor het financieren van scholing.

 

Iedereen die 18 jaar of ouder is en een band heeft met de Nederlandse arbeidsmarkt kan straks subsidie aanvragen voor scholing gericht op eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. Binnen het opleidingsaanbod zijn onder andere scholingen te vinden voor journalistiek, (media)techniek, marketing en nieuwe media. Meer informatie is te vinden op de website van UWV.

Fonds Instituut Gak

expand_more

Wil je als lokale omroep een serie maken over arbeidsparticipatie, de arbeidsmarkt of sociale zekerheid? Dan kan het fonds Instituut Gak wellicht jouw project ondersteunen met een bijdrage. Het fonds subsidieert op een breed terrein maatschappelijke projecten. Het Instituut Gak ziet ook graag dat er zichtbaarheid en ruchtbaarheid wordt gegeven aan die projecten. Voor nadere informatie over de mogelijkheden: https://www.instituutgak.nl/

Stichting Goeie Grutten

expand_more

Sinds vijf bestaat Stichting Goeie Grutten (gevestigd in Gorinchem) als fonds. Goeie Grutten is zowel landelijk als lokaal actief en wil met een (media)partner een langdurige relatie aangaan. Het fonds is actief op drie werkterreinen: Voedsel, Energie en Democratie, Media & Privacy. In 2022 gaf de stichting ruim €500.000 euro uit aan donaties voor onder meer de ondersteuning van media initiatieven.

Het fonds zet zich dus ook in voor een maatschappij waarin de grondrechten zoals privacy, persvrijheid en vrijheid van meningsuiting geborgd zijn. Cruciaal is daarbij de beschikbaarheid van pluriforme, onafhankelijke en betrouwbare informatie. De stichting ziet deze rechten steeds meer onder druk staan. De stichting wil persvrijheid en op feiten gebaseerde onderzoeksjournalistiek dan ook bevorderen. Zo ondersteunt de stichting bijvoorbeeld Bits of Freedom dat inzicht geeft in AI en internetplatforms.  Voor nadere informatie over de doelstellingen, criteria en voorwaarden zie: https://stichtinggoeiegrutten.nl.

Let op: het aanvraagformulier staat bewust niet op de website. Indien je als lokale omroep kansen ziet om met Goeie Grutten samen te werken neem dan contact op. Zij staan altijd open voor nieuwe initiatieven. Mail naar office@goeie-grutten.nl of bel met 0183-689288 om het gesprek aan te gaan.

BNG Cultuurfonds

expand_more

Lokale omroepen met een goed plan kunnen een beroep doen op het BNG Cultuurfonds. BNG is de afkorting van Bank Nederlandse Gemeenten. Het BNG Fonds heeft tot doel activiteiten te stimuleren op het gebied van kunst en cultuur, die van betekenis zijn voor gemeenten en het gemeentelijk beleid. Aanvragen voor projecten worden beoordeeld aan de hand van drie hoofdcriteria: lokale zichtbaarheid en betrokkenheid, voldoende bereik en uitvoering in samenwerking met lokale en regionale professionals. Een andere voorwaarde is de betrokkenheid van een of meer gemeenten. De projecten moeten artistiek van hoge kwaliteit zijn, onderscheidend en vernieuwend. Bijdragen ter ondersteuning variëren van 2.000 tot 25.000 euro. Een commissie beoordeelt de binnenkomende plannen en projecten. Voor meer informatie over dit fonds: https://www.bngbank.nl/Cultuurfonds. Overleg voordat een aanvraag wordt ingediend met de secretaris van het BNG Fonds over de mogelijkheden door een lokale omroep om een plan in te dienen.

Stichting Item

expand_more

Lokale omroepen kunnen voor financiële ondersteuning ook een beroep doen op Stichting Item. Doel van de stichting is om kennis, inzichten en mogelijkheden van personen, instellingen en organisaties te verbeteren door onder meer het uitbrengen van publicaties en het ontwikkelen van audiovisueel materiaal. Te denken valt aan het maken van documentaires, bijvoorbeeld de film ‘Ik ben mijn herinnering’ over herinneringen van joodse kinderen aan de Tweede Wereldoorlog. Er is bijna 40 mille in kas te verdelen over audiovisuele projecten. Voor meer informatie: https://stichtingitem.nl/

Regionale en lokale regelingen

Lokale en regionale mediafondsen

expand_more

Een aantal provincies en gemeenten heeft een lokaal mediafonds voor de verbetering van de lokale journalistiek. Hieronder een overzicht, maar informeer ook vooral bij uw eigen gemeente en/of provincie.

 

Amersfoort

Tilburg Mediafonds

Stichting Luis in de Pels (Regio Haaglanden)

Mediafonds Delft

MediaRaad Amstelveen

Leids Mediafonds

Haarlems Mediafonds

Noord-Brabant

Provincie Zuid-Holland

Provincie Utrecht

Stichting Luis in de Pels

expand_more

Dit fonds ondersteunt lokale omroepen op het gebied van lokale en regionale journalistiek en het financieel mogelijk maken van onderzoeksjournalistiek. Het fonds richt zich op de regio Haaglanden (Den Haag en omstreken/ Zuid Holland). Lokale media en individuele journalisten kunnen een beroep doen op het fonds. Interessant is ook dat redactionele kosten van het organiseren van debatten, interviews en talkshows in aanmerking komen voor subsidie plus het tijdelijk mee financieren van nieuwe journalistieke functies die leiden tot een vaste baan of het volgen van journalistieke opleidingen.

Per jaar is er circa € 80.000 beschikbaar. Per project bedraagt de subsidie tussen de €200,- en €28.000,- euro. Als lokale omroep kun je gedurende het hele jaar aanvragen. Binnen twee weken hoor je over de beschikking. Voor meer informatie: www.stichtingluisindepels.nl.

Waterschap Amstel Gooi en Vecht

expand_more

Dit waterschap stortte €10.000 in het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten om daarmee de journalistiek te versterken. Wellicht vindt dit mooie initiatief navolging bij de andere 21 waterschappen in Nederland en kunnen lokale omroepen ook daar een beroep op doen.  https://www.agv.nl/nieuws/2019/april/waterschap-steunt-onafhankelijke-journalistiek

Fonds 21

expand_more

Een interessant fonds voor lokale omroepen is Fonds 21. Dit fonds, gezeteld in Utrecht richt zich op jongeren en maatschappij en belangrijk: op mediawijsheid. Geletterdheid en mediawijsheid zijn thema’s die voor jongeren van belang zijn om in de samenleving hun weg te vinden. De lokale omroep kan een aanvrage indienen vanaf €10.000. Nadruk ligt op educatie en participatie, let daarop bij het indienen van een projectplan. Een thema of onderwerp als armoede onder jongeren in jouw stad of streek kan een aanleiding zijn voor Fonds 21 om een bijdrage te doneren. Kijk voor de voorwaarden en criteria op de site van Fonds 21.

Claas van Gorcum Fonds

expand_more

Lokale omroepen in de provincie Drenthe opgelet! Het Claas van Gorcum Fonds biedt de mogelijkheid subsidie aan te vragen ( periode mei 2023 – januari 2024) om de geschiedenis van Drenthe vanaf 1800- heden te onderzoeken. Dat doet dit fonds door projecten te ondersteunen in publicaties in welke vorm dan ook. Deze projecten onderscheiden zich door innovatie in uitvoering en vorm. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 10 mille. Voor nadere informatie: https://claasvangorcumfonds.nl/ of email: info@claasvangorcumfonds.nl

Provincie Zuid-Holland

expand_more

Vanaf juli 2024 tot en met augustus 2024 kunnen lokale omroepen weer subsidies aanvragen in de provincie Zuid-Holland. De subsidie bedraagt 80% van de subsidiabele kosten tot een maximum van €25.000,- voor journalistieke mediaproducties van media organisaties, dus ook lokale omroepen. Voorwaarde is dat de inwoners van het gebied beter geïnformeerd worden. Een lokale omroep kan de subsidie twee keer per jaar aanvragen. Voor de verdere voorwaarden kun je een kijkje nemen op de website en desgewenst aanvragen met een goed plan.

Tilburgs Media Fonds

expand_more

Lokale omroepen uit de regio Tilburg kunnen weer nieuwe plannen en ideeën indienen bij het Tilburg Mediafonds. Vanaf 24 maart tot juni 2024 kan er weer subsidies worden aangevraagd voor verdiepende journalistiek. Per aanvraag is maximaal 25 mille beschikbaar. Het beschikbare geld is bestemd voor journalistieke projecten die de lokale kwaliteitsjournalistiek wil bevorderen om op deze manier de inwoners, instellingen en bedrijven in de Tilburgse regio beter te informeren. Onder kwaliteitsjournalistiek wordt verstaan het vervaardigen van kritische, betrouwbare en onafhankelijke journalistieke producten met volledige diepgang en op basis van zorgvuldig onderzoek. Interesse? Kijk dan op de website.

Haarlems Media Fonds

expand_more

Vanaf 2 november 2023 kunnen lokale omroepen rond Kennemerland weer aanvragen indienen bij het Stimuleringsfonds Lokale Journalistiek. Het doel is om de lokale bevolking beter te informeren over wat er speelt in de regio Haarlem. Stichtingen en freelance journalisten kunnen een subsidieaanvraag indienen voor zowel een vooronderzoeksfase als wel de uitvoeringsfase van een journalistiek project: podcast, documentaire, reportage. De subsidie is bedoeld voor het vervaardigen van kritische, betrouwbare en onafhankelijke journalistieke producten. De verstrekte subsidie varieert van 1.500 euro (vooronderzoek) tot maximaal €50.000, per journalistiek product. De criteria en voorwaarden lees je op de website van het Haarlems Media Fonds. https://haarlemsmediafonds.nl/

Sint Anthony Gasthuis Fonds (Friesland)

expand_more

Lokale omroepen in de provincie Fryslan kunnen een subsidie aanvragen bij het Sint Anthony Gasthuis Fonds. Een van de voorwaarden voor subsidie is voor historisch onderzoek en publicaties van lokaal en regionaal belang. Onder publicaties vallen ook rtv uitzendingen. Het Fonds ondersteunt tal van initiatieven van sociale, maatschappelijke en/of culturele doelen in de provincie Fryslan in het algemeen en in de stad Leeuwarden in het bijzonder. Het fonds keert jaarlijks zo rond de 90.000 euro uit aan projecten.

Voor de nadere voorwaarden en criteria: zie https://sintanthonygasthuis.nl/over/fonds-aanvraag/

Stichting Siebolt (Friesland)

expand_more

Stichting Siebolt steunt projecten voor het behoud van Fries cultureel/ historisch erfgoed en wil de leefbaarheid op het Friese platteland bevorderen. Heb je een goed idee voor een podcast serie of een serie reportages met deze doelstelling in het achterhoofd, dan kun je een poging wagen bij dit fonds. Op de website https://stichtingsiebolt.nl/ vind je meer informatie over deze organisatie en kun je jouw media-idee toetsen aan de criteria en voorwaarden.

Abe Bonnema Stichting (Friesland)

expand_more
Wil je als lokale omroep een av-serie gaan maken over architectuur in jouw ( Friese) gemeente? Dan is de Abe Bonnema Stichting in Leeuwarden wellicht een goede partner in deze. De stichting steunt publicaties over eigentijdse bouwkunst. Abe Bonnema zelf was een vooraanstaande architect in Friesland. De nalatenschap wil aandacht vragen voor Friese architectuur. Voor de voorwaarden en criteria verwijzen we naar de website: https://abebonnema.nl/projecten/. Ook hier geldt: eerst sonderen bij de stichting om te vragen en te beoordelen of jouw idee/plan kans van slagen maakt, alvorens in te dienen.

Stichting Cultuurfonds Zeelandia

expand_more
Lokale omroepen kunnen een beroep doen op Stichting Cultuurfonds Zeelandia voor financiële ondersteuning. Een van de doelstellingen van dit fonds is om de leefbaarheid in de regio te vergroten. De intentie van de stichting daarbij is de bijdragen zo veel mogelijk te spreiden over de verschillende vormen en uitingen van cultuur. Dit kunnen evenementen zijn op het gebied van toneel, film, muziek en dans. Voor nadere informatie over de doelstellingen kijk je op hun website. 

Van Hoorn-Koster Fonds (Utrecht)

expand_more
Dit fonds biedt subsidies voor audiovisuele publicaties op het terrein van archeologie en geschiedenis die de provincie Utrecht betreffen. Het Van Hoorn-Koster Fonds is een fonds op naam bij het Cultuurfonds Utrecht, via deze site moet een en ander dan ook worden aangevraagd.
Je kunt een aanvraag doen voor o.a. publicaties en educatieve of documentaire audiovisuele en nieuwe media producties. Bij radio en tv-zenders wordt de volgende lijn gehanteerd. De zender zelf komt niet in aanmerking, het product ( bijvoorbeeld een cultuurprogramma) wel. De subsidie bedraagt maximaal 10.000 euro.

Lokaal Fonds Hengelo

expand_more

Om de aantrekkelijkheid van Hengelo ( Overijssel) te vergroten heeft de gemeente Lokaal Fonds Hengelo opgezet met daarin 3 ton aan financiele middelen. Heb je als lokale omroep een idee voor een reportage/ item om Hengelo op een creatieve manier in de picture te zetten? Denk aan culturele activiteiten, film, literatuur, historie of beeldende kunst, dan kun je een aanvrage indienen. Lees de criteria en voorwaarden op de site: https://www.lokaalfondshengelo.nl/

Het Cultuurfonds Flevoland

expand_more

Lokale omroepen in Flevoland kunnen een aanvraag indienen bij het Cultuurfonds Flevoland. Het gaat om subsidies voor onder meer publicaties ( ruime zin van het woord), social media en internet applicaties. Het maximale subsidiebedrag bedraagt € 3000,- euro voor lokale projecten en €6000,- voor regionale projecten. In aanmerking komen stichtingen en verenigingen en je kan de aanvraag een keer per 2 jaar indienen. De provincie draagt per project en begroting 50% van de totale projectkosten bij. Voor meer informatie: https://www.cultuurfonds.nl/provinciale-afdelingen/flevoland.

Bovenstaande regelingen hebben als doel om de (lokale) journalistiek te versterken. De NLPO zet daar ook vol op in. Eén van die maatregelen waar de NLPO aan meewerkt zijn de samenwerkingen en experimenten met de landelijke en regionale omroepen binnen het bestel.

Een belangrijk uitgangspunt bij al deze experimenten is dat iedere omroeplaag werkt vanuit de eigen kracht en verantwoordelijkheid, en er dus wordt samengewerkt op basis van complementariteit om van elkaar te kunnen leren. Bekijk het actuele overzicht van de experimenten. 

 

Tips voor goed contact met een fonds

Ga je een aanvraag doen, houd dan de onderstaande twee basistips in je achterhoofd:

Doe je huiswerk

Voor je begint met aanvragen bij fondsen moet je je huiswerk hebben gedaan: lees aandachtig de criteria en voorwaarden maar bijvoorbeeld ook het meest recente jaarverslag van een fonds. Hierin staan de projecten die toegekend zijn met de bedragen die zijn uitgekeerd. Een handig instrument om te beoordelen of jouw aanvrage past binnen zo’n fonds. Bovendien kun je beoordelen of de bedragen die je wilt aanvragen voor jouw project overeenstemmen met het budget van zo’n fonds. Overvraag niet, maar ondervraag ook niet.

Bouw een relatie op

Zie de fondsen waarmee je in zee gaat als partner waarmee je een relatie opbouwt. Immers, een succesvolle aanvrage smaakt naar meer. Je wilt nog een keer terugkomen bij zo’n fonds. Dat betekent dat je jouw succesvolle aanvrage ook goed afrondt; met een evaluatie, eindafrekening en goede afhandeling en verantwoording.

Heb je nog vragen?

Heb je nog vragen over het werven van fondsen of heb je een goede tip voor een andere lokale omroep? Mail dan naar info@nlpo.nl met als onderwerp van je mail: fondsen.

 

Ondersteuning of advies nodig? Bij ons kan je altijd terecht

Vergelijkbaar

Ondersteunende artikelen